+ɬt iʔ sʔaʔúms - 1

ʕác̓ənt axáʔ ta nsámaʔcən "They tell us stories" məɬ nmycínt ta nqilxʷcən

    
ckʷant iʔ sppaʔx̌ (morph) mi t̓ək̓ʷntíxʷ