+tuɬt iʔ sʔaʔúm - 1

ʕác̓ənt axáʔ ta nsámaʔcən "He showed us how to do it" məɬ nmycínt ta nqilxʷcən

ckʷant iʔ sppaʔx̌ (morph) mi t̓ək̓ʷntíxʷ