+x(í)t iʔ sʔaʔúm - 1

ʕác̓ənt axáʔ ta nsámaʔcən "Pass me some sugar!" məɬ nmycínt ta nqilxʷcən

ckʷant iʔ sppaʔx̌ (morph) mi t̓ək̓ʷntíxʷ